Algemene voorwaarden en privacy statement

Algemene Voorwaarden Inpakspullen.nl

Artikel 1 Algemeen
1. Inpakspullen.nl is gevestigd te Oppenhuizen
2. Het Kvk-nummer van Inpakspullen.nl : 77851471
3. Definities:
a) Overeenkomst: Aanvaarding van het gedane aanbod van Inpakspullen.nl door
consument.
b) Klant: Kan zowel consument als zakelijke klant zijn.
c) Consument: Een persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
d) Zakelijke klant : onderneming of persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
e) Ondernemer: Inpakspullen.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Inpakspullen.nl gedane:
a. Offertes;
b. Reclames;
c. Gesloten overeenkomsten;
d. Verrichte handelingen en rechtshandelingen;
e. Aanbiedingen;
f. Overige handelingen in naam van Inpakspullen.nl.
2. Consument heeft de algemene voorwaarden voor het plaatsen van zijn/haar bestelling kunnen inzien.
3. Wanneer consument een bestelling plaatst geeft hij/zij hierbij ook aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Inpakspullen.nl. Te allen tijde kan consument de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze inzien op onze website.
4. Inpakspullen.nl wijst in beginsel de algemene voorwaarden van andere partijen af. Echter kunnen partijen onderling anders bepalen, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden.
5. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Inpakspullen.nl de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden uitleggen.
6. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het desbetreffende product, in beginsel worden prijzen incl. BTW aangegeven.
2. Wanneer Inpakspullen.nl een aanbod uitbrengt die een beperkte geldigheidsduur heeft of waarbij specifieke voorwaarden worden gehanteerd dan wordt consument hiervan op de hoogte gesteld.
3. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor (een) toekomstige order(s).

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Inpakspullen.nl en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door consument.
2. Inpakspullen.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, daarom treft ondernemer passende, technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de door consument verstrekte gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking, zie ons privacy statement.
3. Na het sluiten van de overeenkomst zal Inpakspullen.nl binnen – de op de website aangegeven levertermijn – overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
4. Inpakspullen.nl kan zich – binnen de door de wet gestelde kader – ervan vergewissen dat een consument/ zakelijke klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Hierbij wordt gekeken naar alle relevante feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten van een overeenkomst. Indien ondernemer op grond van de hiervoor genoemde elementen goede gronden heeft om de overeenkomst geen doorgang te verlenen, is zij tot dit gerechtigd mits onderbouwde motivering. Echter kan ondernemer ook besluiten – indien zij bepaalt dat er doorgang plaatsvindt – aan de uitvoering afzonderlijke afspraken te verbinden.
5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van juiste adresgegevens, indien klant een verkeerd adres opgegeven heeft dient hij/zij hiervan direct melding te maken bij inpakspullen.nl. In het geval dat de bestelling reeds verzonden is naar het foutieve adres ligt in beginsel bij de klant de plicht om zijn/haar fout te herstellen.
6. Bij zakelijke orders dienen de afspraken op schrift gesteld te worden. Eveneens dient er een aanbetaling – in beginsel 50% – te worden gedaan alvorens de producten worden geleverd.
7. Inpakspullen.nl stelt gegevens zoals bedrijfsadres, algemene voorwaarden, privacy statement en overige relevante informatie ter beschikking op haar website.

Artikel 5 Nakoming, herroeping en retour

1. Normaliter kan de consument gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht indien het een aankoop betreft die middels het internet of telefonisch is geplaatst. De consument kan binnen 14 dagen na de aankoop zonder reden of opgave het product retourneren. Het product dient te allen tijde in de originele verpakking en zonder beschadigingen en/of compleet geretourneerd te worden. Indien het producten/ de producten beschadigd zijn zal de schade in mindering worden gebracht ten aanzien van de reeds betaalde som.
2. Ten aanzien van de beschikbaar gestelde foto’s op de website geldt dat de kleuren op de foto’s een lichte afwijkingen kunnen hebben ten aanzien van het product dat u ontvangt. U kunt in een dergelijk geval dan ook een beroep doen op non-conformiteit.

3. Indien het product beschadigd is bij verzending, dan dient consument contact op te nemen met de postbezorgingsservice. Hierbij dient consument tevens beeldmaterialen te maken van het beschadigde pakket.
4. Wanneer consument zijn/haar herroepingsrecht heeft ingeroepen dient hij/zij
– geteld van de dag van herroeping – het geleverde product met toebehoren in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte instructies te retourneren. Hierbij geldt dat:
a. De consument het risico draagt ten aanzien van de bewijslast van het tijdig inroepen
van zijn/haar herroepingsrecht.
b. De consument draagt de kosten voor de rechtstreekse terugzending van het
product.
5. Wanneer ondernemer het geretourneerde product ontvangen heeft zal zij het product inspecteren en indien er geen sprake is van schade of incompleetheid zal ondernemer binnen een redelijke termijn het reeds betaalde bedrag terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel dat consument heeft gebruikt.
6. Indien consument (een) product(en) ontvangt dat/die niet beantwoord(en) aan hetgeen dat men overeengekomen is, dient de consument hiervan binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk melding van te maken.
a. Inpakspullen.nl zal de melding verifiëren en zal eventueel naar aanvullende materialen
vragen om over de melding een redelijk oordeel te kunnen vellen.
b. Inpakspullen.nl streeft ernaar binnen een redelijke termijn de melding geverifieerd te
hebben en indien van toepassing een passende oplossing aan u mede te delen.

Artikel 6 Betaling, Wijziging, ontbinding en opschorting

1. De koopsom en verzendkosten dienen in het daarvoor ingerichte betalingsportaal direct voldaan te worden. Nadat de betaling ontvangen is op de rekening van inpakspullen.nl zal zij direct overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
2. Wanneer consument wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met Inpakspullen.nl en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
3. Consument kan een overeenkomst – binnen de gegeven wettelijke kaders – ontbinden.
4. Wanneer Inpakspullen.nl overgaat tot ontbinding of opschorting, dan is hij /zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan zijde van de consument of zakelijke klant die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan.
5. Wanneer een consument een bestelling plaatst dan is hij/zij verplicht om het overeengekomen bedrag direct te voldoen.
6. Het overeengekomen bedrag tussen Inpakspullen.nl en dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de hierboven beschreven wijze.

Artikel 7 Prijzen

1. De prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Echter wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen Inpakspullen.nl en consument zal er geen (tussentijdse) prijsverhoging plaatsvinden, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijzen worden in beginsel aangeven inclusief btw.
3. Wanneer er sprake is van een aanbieding dan is het desbetreffende aanbod geldig tot de aangegeven termijn, tijdens de aangegeven termijn zal ondernemer in beginsel geen prijsverhoging doorvoeren.
4. Inpakspullen.nl kan te allen tijde besluiten om de prijzen van haar producten te verhogen (zie lid 1). Deze verhogingen kunnen ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten tussen Inpakspullen.nl en zakelijke klant. Ten aanzien van de ontbindingsmogelijkheden geldt dat een na een prijsverhoging van minimaal 10% – op de in de overeenkomst overeengekomen som – zakelijke klant gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen na de prijsverhoging.

Artikel 8 Levering

1. Wanneer de overeenkomst ondertekend is, gaat Inpakspullen.nl zich inspannen om het door u gekozen product(en) zo snel mogelijk te leveren, in beginsel spant Inpakspullen.nl zich in om de geplaatste bestelling binnen 2 dagen te verwerken. Wat betreft de leveringstijden c.q. verzendtermijn van de PostNL verwijzen we u naar https://www.postnl.nl/
2. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij Inpakspullen.nl tot het moment van aflevering aan de bezorgingsorganisatie.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom die in het kader van de werkzaamheden van Inpakspullen.nl tot stand zijn gekomen behoren toe aan Inpakspullen.nl. Hierbij valt o.a. te denken aan:
a. Documenten ten uitvoering van maatwerk;
b. Inspiraties;
c. Offertes;
d. Voorbereidende materialen;
e. Informatie van onze website;
f. Overige intellectuele scheppingen.
2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Inpakspullen.nl met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

Artikel 10 Overmacht

1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Inpakspullen.nl zal in rekening worden gebracht bij consument.
2. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk zal worden stilgelegd, zullen de consumenten/en die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
3. Ter aanvulling op artikel 6 kan Inpakspullen.nl de overeenkomst met consument zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Inpakspullen.nl gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
3.1. Wanneer aan die consument (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
3.2. Wanneer vermoed wordt dat consument niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
3.3. Wanneer aanvraag voor faillissement voor consument is aangevraagd.
3.4. Wanneer consument personen die werkzaam zijn bij Inpakspullen.nl op enerlei wijze
onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie,
discriminatie etc.
3.5. Wanneer consument inbreuk maakt op rechten van een derde.
3.6. Wanneer consument niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14
dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
3.7. Wanneer consument op een niet redelijke wijze met Inpakspullen.nl omgaat.
4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Inpakspullen.nl, dan worden de reeds geleverde producten (en administratieve handelingen ) in rekening gebracht bij consument, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zullen niet deel uit maken van de ongedaan making.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Mocht Inpakspullen.nl aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst. Met uitzondering van diensten en/of producten die door derde partijen worden verricht/geleverd, deze derde zal aansprakelijk zijn voor hetgeen hij/zij uitgevoerd heeft.
2. Ter aanvulling op lid 1 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Inpakspullen.nl op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Inpakspullen.nl wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
3. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
4. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van zaken.
5. Wanneer nakoming door Inpakspullen.nl blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien consument/ zakelijke klant ondernemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Inpakspullen.nl hierop deugdelijk kan reageren.
6. De consument en zakelijke klant vrijwaart Inpakspullen.nl voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken aan Inpakspullen.nl.

Artikel 12 Privacy

Inpakspullen.nl hecht veel waarde aan uw privacy, om u een beeld te geven hoe wij om gaan met uw gegevens verwijzen wij u graag naar ons privacy statement.

Artikel 13 Rechtskeuze

1. Op alle producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Wijziging van Algemene Voorwaarden

De oprichter van Inpakspullen.nl is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt consument op de hoogte gebracht.

Artikel 15 Overige bepalingen

1. Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient consument dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Inpakspullen.nl.
2. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en (een) bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in de overeenkomst.
3. In geval van een meningsverschil tussen consument Inpakspullen.nl zal Inpakspullen.nl in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Privacy Statement Inpakspullen.nl
Bij Inpakspullen.nl wordt veel waarde aan uw privacy gehecht. Onderstaand privacy statement is van toepassing op de gegevensverwerking van Inpakspullen.nl. Inpakspullen.nl respecteert uw privacy en spant zich in zodat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de van kracht zijnde privacywetgeving worden behandeld.

Gegevens
Op de eerste plaats dient men een onderscheid te maken tussen persoonlijke gegevens en bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en u kunnen identificeren. Bij persoonsgegevens moet u denken aan: voor- en achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, geloof, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Bij Inpakspullen.nl verwerken wij in beginsel geen bijzondere gegevens.

Gebruik van de website

Wanneer u onze website bezoekt dan kan u de meeste functies van onze website gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden opgeslagen. Echter maken wij wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kunnen wij bepaalde gegevens van u onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Deze voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie willen wij uw beleving van onze website bevorderen en willen wij u voorzien van relevante informatie over onze producten.

Onze website maakt gebruik van wettelijke toegestane cookies:

• Cookies die onze website goed laten werken.
• Cookies die ervoor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is.

Inpakspullen.nl verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan derden zonder          uw voorafgaande toestemming. Verder hebben wij voor u een compleet overzicht
samengesteld van de cookies die wij gebruiken op onze website:

– _gat : Deze cookie helpt om de aanvraagsnelheid te beperken om de website voldoende
snelheid te geven, de bewaartermijn bedraagt 1 minuut.

– _git : Deze cookie slaat voor iedere bezochte pagina een unieke waarde op, de
bewaartermijn bedraagt 1 dag.

– _ga : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te kunnen identificeren,
de websitebezoeker krijgt een willekeurig gegenereerd nummer. Deze cookie wordt
hoofdzakelijk gebruikt voor het berekenen van bezoekers- en sessiegegevens voor de
analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 2 jaar.

– NID : Google maps geeft op de contactpagina de precieze locatie weer van Inpakspullen.nl.
De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 6 maanden.

– 1p_JAR : Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van uw recente
zoekopdrachten passende advertenties te tonen op Google-sites. De bewaartermijn van
deze cookie bedraagt 1 maand.

Inpakspullen.nl maakt gebruik op haar website van Google Analytics. De informatie/ gegevens die door onze cookies verzameld worden, worden opgeslagen op een server zoals bij Google. Om de door de cookies verzamelde gegevens van u vertrouwelijk te houden gebruiken wij een IP-anonymizer. Op deze wijze wordt het laatste deel van uw IP- adres geanonimiseerd. Inpakspullen.nl voldoet aan de – door Autoriteit Persoonsgegevens – gestelde eisen. Dit houdt in dat:

• Inpakspullen.nl een bewerkersovereenkomst met Google heeft
• Dat het laatste octet van het IP-adres is verborgen, dit realiseren wij door onze IP-
anonymizer.
• Inpakspullen.nl heeft “gegevens delen” uitgezet
• Inpakspullen.nl maakt geen gebruik van andere diensten van Google i.c.m. Google Analytics
en cookies.

Wanneer u wenst geen gebruik te maken van cookies, dan kunt u in uw browser instellen dat u geen cookies accepteert. Verder kunt u cookies op uw computer alleen zelf verwijderen.

Aankoop via website
Wanneer u wenst zaken te doen met Inpakspullen.nl dan verzamelen wij uiteraard gegevens van u om de overeenkomst te kunnen sluiten. Om u een beeld te geven waarom en welke gegevens wij verwerken hebben wij het volgende overzicht voor u samengesteld, let op hetgeen dat in deze tabel staat is niet limitatief.

Gegevens Voorbeelden Reden
Aankopen ·      Het verzamelen van persoonsgegevens Inpakspullen.nl verwerkt uw gegevens op basis van de gesloten overeenkomst.

 

Inpakspullen.nl voldoet aan de wettelijke vereisten rondom het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens.

Administratie & facturering ·      Vastleggen en innen van verschuldigde sommen.

·      Uitvoeren van handelingen om producten te factureren

·       Betalingsmechanismes

·      Uitvoeren van verplichte controles

Deze gegevens dient

Inpakspullen.nl te verwerken

o.g.v. de overeenkomst en wettelijke bepalingen.

Informatievoorziening ·      Verstrekken van informatie t.a.v. onze producten

·       nieuwsbrieven

Informatie over de producten van Inpakspullen.nl geschiedt op verzoek van betrokkene.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden o.a. verstrekt aan de volgende partijen:

• Toezichthouders, indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak.
• Indien een derde partij betrokken wordt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Voorgaand dient dit eerst besproken te worden.

Derden waaraan gegevens verstrekt worden, verwerken de gegevens overeenkomstig hun eigen privacy statement. Inpakspullen.nl zal voorts dat uw gegevens gedeeld worden uitdrukkelijk vragen om uw toestemming.

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming & profiling

Inpakspullen.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profiling.

Bewaartermijn

• Basisgegevens zoals facturen moeten op basis van de wet 7 jaar bewaard worden.
• Berichten via social media of e-mail worden in beginsel voor 1 jaar opgeslagen, m.u.v.
gegevens die onderdeel zijn van hetgeen dat is overeengekomen, hiervoor geldt een
bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging van gegevens

Omtrent de beveiliging van gegevens werkt Inpakspullen.nl binnen de gegeven wettelijke kaders, hierbij zal Inpakspullen.nl passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enerlei vorm van onrechtmatige verwerking. In het kader van beveiligen zijn er o.a. de volgende maatregelen genomen:

• Encryptie van data;
• Beperkte inzage bevoegdheid binnen Inpakspullen.nl;
• Behandeling van data als zijnde vertrouwelijk;
• Versleutelde communicatie.

Uw rechten

• U heeft recht op inzage in uw gegevens, wanneer u dit wilt, geef dat dan aan ons door.
• U heeft recht op rectificatie, zijn uw gegevens onjuist of veranderd, geef het aan ons door.
• U heeft recht op het indienen van een klacht, wanneer u een klacht heeft over onze
werkwijze ten aanzien van AVG dan kan u dat melden aan autoriteit persoonsgegevens.
Echter stellen wij het zeer op prijs wanneer u een “datalek” ontdekt dat u deze aan ons
doorgeeft, op deze wijze kunnen wij snel en adequaat optreden, uiteraard houden wij hierbij
ons ook aan de meldplicht (binnen 72 uur) van de autoriteit persoonsgegevens.
• U heeft recht op overdracht, wanneer u als klant/gebruiker besluit om over te stappen op
een andere dienstverlener dan zullen wij de gegevens indien gewenst overdragen.
• U heeft het recht om ons halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van uw
persoonsgegevens. Wanneer u dit wenst, ontvangen wij graag een verzoek per email.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens Inpakspullen.nl verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als klant. Inpakspullen.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de werking en de inhoud van websites of diensten door derden.

Wijziging Privacy statement

Deze privacyverklaring kan op ieder gewenst moment aangepast of aangevuld worden door Inpakspullen.nl. Op deze manier kan nieuwe wetgeving rondom het onderwerp bescherming persoonsgegevens eenvoudig geïmplementeerd worden. Verder kunnen wij op deze wijze ons privacy statement in een lijn houden met onze bedrijfsuitoefening.

Identificatie

Inpakspullen.nl kan u bij al uw verzoeken of vragen, vragen om een nadere identificatie, dit doet Inpakspullen.nl om te voorkomen dat zij gegevens verstrekken aan een verkeerde persoon. Inpakspullen.nl kan u daarom vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. De kopie wordt op een deugdelijke wijze – nadat de vraag of het verzoek behandeld is – vernietigd.

Termijnen

Wij streven ernaar om uw vragen en/ of verzoeken om deze binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording langer duren dan een maand bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van het verzoek dan ontvangt u van Inpakspullen.nl hierover bericht.

Vragen & Toezicht

Mocht u vragen hebben over de door ons verwerkte persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met:

Inpakspullen.nl
E-mail: inpakspullen@gmail.com of info@inpakspullen.nl

Tel.: 0646040660

Verder staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de autoriteit persoonsgegevens, voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl